Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstruktur MålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Erhverv og beskæftigelse


Hele det grønlandske samfund står over for nye prioriteringer inden for erhvervsudvik­lingen – det gælder især Sydgrønland. Fiskeri og fangst vil fortsat have erhvervsmæssig betydning, og gode muligheder for udvikling og vækst. Kommune Kujalleq anser fiskeriet som et erhverv med fortsatte udviklingsmuligheder og som en del af en fødevarepolitik baseret på øget selvforsyning

 

Fødevareområdet er et område, hvor Sydgrønland allerede i dag har mange kompetencer. Disse kompetencer skal videreudvikles og der skal genereres vækst gennem forædling og innovation.

 

Nye væksterhverv som eksempelvis råstofområdet forventes at få stor betydning i frem­tiden. Råstofområdet vil kunne få en afgørende betydning for områdets beskæftigel­ses­muligheder og tiltrække et stort antal supportjob indenfor eksempelvis håndværk og service i området.

 

Turismen, et andet væksterhverv forventes også at have fremgang de kommende år og indenfor IT- området er der mange uudnyttede muligheder i kølvandet på søkablet.

Kommuneplanen skal tage højde for de nye erhverv når rammerne for den fremtidige udvikling skal fastlægges.

 

Målsætninger:

 • at sikre gode rammer  for erhvervsudvikling i hele storkommunen, med  velkvalificeret arbejdskraft, arealer, infrastruktur, uddannelse mm.n digitale infrastruktur
 • at udvikle serviceerhvervene herunder opprioritere den digitale infrastruktur

 • at udvikle en erhvervsstruktur, hvor økonomisk vækst og miljøhensyn forenes.
 • at gøre Sydgrønland til hele Grønlands spisekammer ved at gøre Narsaq til center for fødevarer med INUILI som omdrejningspunkt

 • at der oprettes et multislagteri/fødevarecenter i Narsaq

 • at udvikle fødevareområdet ved at understøtte tiltag der fremmer selvforsyning og brugen af grønlandske produkter

 • at støtte rammerne for bæredygtigt fiskeri og ønsker igangsat forsøgsfiskeri efter nye arter

 • at udvikle mulighederne for minedrift og forarbejdning af råstoffer
 • at medvirke til at skabe nye virksomheder og arbejdspladser indenfor råstof – off-shore området på en miljømæssig forsvarlig måde 

 • at sikre en velkvalificeret arbejdsstyrke, der kan honorere kompetencekravene indenfor råstoffer/off shore

 • at bidrage til, at de lokale virksomheder kan blive leverandører til råstof/off shore branchen

 • at styrke turismen som et erhverv der ses i sammenhæng for hele kommunen

 • at styrke turismen gennem fælles branding af de helt unikke oplevelser vores region byder på, eksempelvis nordbohistorie, Erik den Røde, Indlandsisen, Uunartoq m.m.

 • at udvikle turistkonceptet med produktudvikling indenfor lokale fødevarer i kombination med turisme

 

  

Status og handlingsplaner

 

Råstofområdet er kommet godt i gang i Sydgrønland. Guldminen i Kirkespirsdalen er i drift og der pågår en del forundersøgelse i forhold til kommende råstofprojekter. Projekter der strækker sig fra Isortoq i den nordvestlige del af kommunen til Lindenow Fjord i øst.

 

I forhold til Kringlerne pågår der Strategiske Miljøvurderinger (SMV) samt Vurderinger af Virkningen på Miljøet (VVM), ligesom der de kommende år også vil være omfattende undersøgelse i forbindelser med Kvanefjeldet.

 

Kommune Kujalleq fortsætter den omfattende opkvalificeringsindsats med kurser og uddannelse  målrettet råstof/off shore branchen.

   

I forhold til de andre grønlandske kommuner har fødevareområdet en absolut førerposition i Sydgrønland. En position vi fortsat ønsker at udvikle. Kommunen deltager i et spydspidsprojekt, der har til formål at øge selvforsyningen og brugen af grønlandske råvarer, både i de offentlige institutioner og blandt forbrugerne.

 

En særlig bygdeindsats har betydet genåbning af flere indhandlingssteder og nye produkter til hjemmemarkedet. Vækst skabes gennem forædling, innovation og kompetenceudvikling og i år 2012 bliver det første hold via en voksenlærlingeordning faglærte slagtere.

  

Turistområdet er ved at udvikle en ny strategi, der igen skal få Sydgrønland på kortet som en attraktiv destination med nogle helt unikke tilbud. Kommunen ønsker at turisterne får en god oplevelse i vores region og er i gang med at sikre de gode rammer om regionens turistattraktioner. Med ansættelse af en turistkonsulent, sikres i samarbejde med aktører og turistchefer koordinering af turisttiltag og fælles branding af Sydgrønland.

 

 

Beskæftigelse

 

Kommune Kujalleq ønsker at føre en aktiv beskæftigelsespolitik, hvor alle med arbejds­evne bidrager på arbejdsmarkedet og sikres et forsørgelsesgrundlag. Det overordnede mål er, at forebygge langtidsledighed og sikre at virksomhederne på både kort og lang sigt får den arbejdskraft de efterspørger.

  

Beskæftigelsesindsatsen skal sikre at balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejds­­kraft fremmes. Virksomhederne skal sikres den arbejdskraft de efterspørger og de ledige skal sikres den korteste vej til ordinære jobs.

  

På en række brancheområder mangler vi allerede i dag arbejdskraft samtidig med at vi har ledige, hvis kompetencer ikke matcher de ledige jobs. Derfor ønskerKommune Kujalleqat føre en aktiv uddannelsespolitik som sikrer at arbejdsstyrken bliver opkvalificeret

 

 

Målsætninger:

  

Kommune Kujalleq ønsker:

  • at forebygge langtidsledighed og sikre at virksomhederne på både kort og lang sigt får den arbejdskraft de efterspørger.
  • at øge samarbejdet med virksomhederne om langtidsplanlægning for beskæftigelsen.
  • at gennemføre en opkvalificering af arbejdsstyrken så medarbejderne kan honorere de kompetencekrav som virksomhederne stiller.
  • at understøtte de eksisterende uddannelsesinstitutioner i Kommunen og tiltrække nye uddannelser, uddannelsestilbud og kurser til afvikling i kommunen.
  • at understøtte indsatsen over for gruppen af ufaglærte op til 50 år, gennem kompetenceudvikling, herunder kurser og voksenlærlingeordninger.
  • at understøtte at flest mulige unge gennemfører en uddannelse
  • at foretage hurtig afklaring af de ledige, så alle med arbejdsevne indsluses eller genindsluses til arbejde med tilbud om aktivering, praktik, uddannelse eller revalidering.
  • at understøtte mulighederne for selvforsørgelse i bygderne.

 

 

Status og handlingsplaner:

 

Kommune Kujalleq har de senere år gennemført en massiv opkvalificeringsindsats, for at arbejdsstyrken kan honorere de kompetencekrav som de nye væksterhverv fordrer. I forhold til råstoffer og off shore området er der særlig fokus på sproglige kompetencer og faglige kurser målrettet branchen. Kurserne afvikles i det omfang det er muligt som lokale kurser, eksempelvis en række engelsk-kurser i hele regionen.

   

Kommunen er meget opmærksom på de særlige behov som virksomheder og lokal områder kan have for opkvalificering og tilrettelægger således i samarbejde med såvel brancheskoler, Departement og de lokale virksomheder efteruddannelse, der tilgodeser kompetencebehovene eksempelvis, søsikkerhedskurser, asbestkurser m.m.

   

I år 2011-12 har kommunen deltaget i et pilotprojekt vedr. Realkompetenceafklaring Her har over 50, ledige og beskæftigede fået vurderet deres kompetencer. Realkompetenceprojektet overgår nu til drift og det forventes, at en række personer i kølvandet på projektet vil gå i gang med uddannelse eller starte som voksenlærling

  

Voksenlærlingeordninger anses som et godt redskab til at sikre at medarbejderne har de kompetencer som virksomhederne efterspørger. I år 2012 får det første hold voksenlærlinge på Neqi svendebrev som slagtere og lignende forløb målrettet andre brancher ønskes igangsat.

  

Qaqortoq er områdets uddannelsesby, men kommunen ønsker fortsat at styrke uddannelsestilbuddene i hele regionen og tiltrække yderligere uddannelser til området. Positivt er det nu lykkes INUILI at få ATI til Narsaq og i Qaqortoq er Piareersarfik blevet centralt Højskolecenter.

  

 

 

 

 


>

Fåreholdere i Kommunen kujalleq


Mineralefterforskning