Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Saarloq


Saarloq er beliggende ca 19 km syd for Qaqortoq -  med et befolkningstal på 41 personer i 2011. Igennem de sidste år er befolkningstallet faldet samtidigt med, at gennemsnitsalderen i Saarloq stiger. De unge rejser fra bygden for, at uddanne sig og vender ikke tilbage. Bygdebestyrelsen forventer ikke umiddelbart nogen ændring af den tendens, og fokus er derfor i høj grad på de nuværende borgere og den ældre generations behov.

Et område Bygdebestyrelsen i Saarloq har en fået en øget interesse for, er anvendelsen af de bevaringsværdige bygninger i bygden. Det er ønsket, at disse istandsættes, specielt B-86, der er et gammelt stenpakhus. Pakhuset tilhører Pilersuisoq, men står tomt har stået tomt siden 90-erne. Det ønskes at etablere et lille museum her, hvor en række gamle effekter skal udstilles.

 

Befolkning og boligforhold

Befolkningstallet er i den seneste 10 års periode faldet fra 62 til  41 i 2011 og denne tilbagegang må forventes at fortsætte på grund af såvel alderssammen­sætning som erhvervsgrundlag.

Der er i 2010 i alt 29 boliger i Saarloq. Heraf stod 4 tomme. De nuværende boliger er tilstrækkelige i antal i forhold til antallet af familier, men mange trænger til renovering. Enkelte faldefærdige huse bør rives ned og erstattes med nye.

På grund af den stigende gennemsnitsalder er der et øget behov for ældreboliger. Ældrekollektivet med tre pladser er fyldt. Der er derfor et ønske om etablering af 2-3 ældreboliger i bygden.

   

Bevaring

Der er i Registranten over bevaringsværdige bygninger fra 1986 registreret 4 bevaringsværdige bygninger i Saarloq. Disse er B-86, B-93 som er fredningsværdige (Kat. 2) samt B-87 og B-88 som er bevaringsværdige (kat. 3).  Bygningerne er i dårlig stand og kræver en renovering, hvis de skal bevare deres værdi.

 
Havn og erhverv

Der er en atlantkaj i Saarloq. Det er muligt at udvide atlantkajen med ca. 4 meter på grund af lav vandstand tæt ved kajen, hvor forsyningsbåden har svært ved at lægge til ved lavvande. Hjemmestyret har tidligere planlagt en udbygning, og der er lavet tegninger herfor.

Der er i bygden en købmandsbutik, Pilersuisoq.

I Saarloq er hovederhvervet fangst og fiskeri. Bygden har i tidernes morgen fået sin placering på  grund af gode forekomster af sæl, hval, havfugle og fisk. Dette er stadig bygdens hovederhverv, hvor produkterne omsættes lokalt eller til fabrikken i Eqalugarsuit. 

Der har tidligere været fiskefabrik i Saarloq, men i starten af halvfemserne var bygningerne i så ringe stand, at der ikke opnåedes autorisation til anlæggets videre anvendelse.

Der har ikke i Saarloq været nogen form for investering de forgangne år – bortset fra at fangere og fiskere er blevet opfordret til at indhandle blandt andet stenbiderrogn i Eqalugarsuit.

 

Fritid og offentlige institutioner

I bygden findes skole, kirke og kirkegård. Kirken afholder faste gudstjenester hver søndag og besøges flittigt af Saarloqs indbyggere. Kirkegårdens indhegning er blevet renoveret i 2003 og der er rummelighed planperioden ud.

Der er 7 skolebørn i bygden i 2010 og yderligere 1 mindre barn. Der er to små legepladser som ønskes udbygget/forbedret.

Kommunen havde et værksted i bygden, men det blev i 2010 i en kraftig storm skyllet i havet.

 

Miljø

Der findes dump hvor affald deponeres.

Det har tidligere været overvejet at etablere et forbrændingsanlæg, men økonomien har ikke været til stede. Forbrændingsanlægget er efterfølgende delvis gået i forfald. Dette anlæg anvendes som reservedele på forbrændingsanlæggene i kommunens øvrige bygder. Der er til bygden primo november 2004 bestilt en komprimator til komprimering af brændbart affald i bygden. Dette med henblik på at fragte denne affaldsfraktion til forbrænding i Qaqortoq. Qaqortup Kommunia vil dog i kommuneplanen reservere et areal, hvor der eventuelt på et senere tidspunkt kan etableres et bygdeforbrændingsanlæg, hvis befolkningsudviklingen i bygden skulle gøre dette hensigtsmæssigt. Desuden skal bygden opsamle og sende deres miljøfarlige affald til Qaqortoq fremover.

Saarloqs vej og rampe til bortskaffelse af natrenovation er i dårlig stand og skal renoveres.

Der findes tankanlæg i nærheden af havneområdet.

 

Trafikforhold

I Saarloq findes stier belagt med grus samt støbte trapper. Der kan således ikke køres med hjuldrevne køretøjer men kun særlige bæltekøretøjer.  

Der findes en atlantkaj i bygden. Der er endvidere etableret helistop i Saarloq, med tilhørende ind- og udflyvningszoner.

 

Kommunikation

Der kan tegnes telefonabonnent i bygden. Der er mulighed for internetopkobling. Bygden ønsker en offentlig internetadgang.

 

El, vand og varme

Klik her for at se Service hus og tekniske anlæg på kort

Der er et bygdeelværk, der er renoveret i 2009-10, hvorfor der ikke forventes behov for yderligere udbygninger i elværksdelen indenfor planperioden. Ledningsnettet er renoveret i 2007. Driften varetages af Nukissiorfiit.

 

Vandproduktionen sker ved afsaltning af havvand ved omvendt osmose. Vandværkets afsaltningsanlæg er udslidt og det forventes udskiftet med et nyt i 2011. I forbindelse med den udskiftning vil Nukissiorfiit forøge tankkapaciteten i tapstedet fra 3 til 5 1.100 liter ferskvandstanke samt udvide det nuværende sommervandsnet til den østlige del af bygden.

Derudover vil anlægget også være klar til en eventuel udvidelse af ledningsnettet med flere tapsteder. Vandet indtages ved vestsiden af bygden og føres op til afsaltningsanlægget. Derfra føres afsaltet vand mod øst til fersk­vands­tanke.

Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr.

 

Generelt for bygden

Sikkerhedszoner omkring bygdetankanlæg og helistop skal respekteres.

 

 

Udviklingsstrategi for Saarloq

Saarloq er en af kommunens mindste bygder og i dag uden andet erhvervsgrundlag end fangst og fiskeri og de nødvendige servicefunktioner.  Bygden fungerer i dag og vil også fremover kunne fungere på dette niveau. Bygdens nærhed til den noget større Eqalugaarsuit betyder at et erhvervsgrundlag i en vis udstrækning kan hentes der.  

Bygdens unikke placering, såvel naturmæssigt som tilgængeligt og de bevaringsværdige stenhuse rummer også et vist potentiale for en mindre besøgsturisme.


>