Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Alluitsup Paa


Alluitsup Paa ligger­ på fastlandet på vestsiden af ud­mundingen af Alluitsoq-fjorden. Den blev oprettet som handels­station i 1830 og er i dag kommunens største bygd med 285 indbyggere. Skråt overfor Alluitsup paa ligger Akuliaruseq med 3 indbyggere.

Bygden er omgivet af vand på tre sider, men mod nordvest er terrænet forholdsvis faldt og der er derfor gode udvidelsesmuligheder. 

 

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Alluitsup Paa har ligesom i de øvrige bygder være svingende. Siden 2001 har tallet dog være støt faldende, men fra 2006 til 2007 kom en lille stigning, som blev efterfulgt af et fortsat fald i befolkningstallet. Det forventes derfor at befolkningstallet fortsat vil have et mindre fald.

 

Gennemsnitsalderen i bygden er 36,8 år og dermed forholdsvis høj sammenlignet med de øvrige bygder. Det skyldes at andelen af folk midt i 40’erme og i starten af 60’erne er forholdsvis stor. For at kunne imødekomme den sidstnævntes gruppes behov i de kommende 12 år, er det vigtigt at sikre ældreegnede boliger og tilstrækkelige pladser på ældrekollektiv for de svageste. Børnetallet forventes at være stabilt i planperioden og der er derfor ikke behov for udvidelser af skole eller daginstitution. I tilfælde af et stigende børnetal, er der tilstrækkelig restrummelighed i de eksisterende bygninger.

 

Boligbebyggelsen i Alluitsup Paa består af enkelt- og dobbelthuse, samt mindre rækkehusbebyggel­ser. Husenes standard er rimelig god, idet mange af de ældre huse er blevet moderniseret. Ingen af husene er tilsluttet kloak. Alle husene er med elinstallation, men endnu har alle ikke helårsvand.

 

Da befolkningstallet ikke forventes at stige, vil der de kommende 12 år primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering, både i form af ældrevenlige boliger og familieboliger. Det forventes, at der vil blive bygget ca. 20 huse i Alluitsup Paa i planperioden

 

Havn og erhverv

Eksisterende arbejdspladser er især knyttet fiskeri og fangererhvervet, pro­duktion på fiskefabrikken og håndværksvirksomhed. Desuden findes der arbejdspladser inden for serviceer­hvervene, butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer.

 

Alluitsup Paa har havn mod nordøst, sydøst og sydvest. Havnen mod nordøst anvendes af fragtskibe og fiskerbåde og ligger i tilknytning til fiskeproduktionsanlægget, mens de to øvrige havne anvendes af joller. En udvidelse af havnen ved produktionsanlægget kan være ønskelig og har været ansøgt til finansloven. Jollehavnen ved KNI er generet af store sten i bassinet og der er behov for en pontonbro for at kunne sikre bedre forhold.

 

Fiskefabrikken var længe bygdens største arbejdsplads, men da først rejerne og siden torsken forsvandt lukkede fabrikken og arbejdsløsheden steg til over 10%. Der fiskes fortsat fra Alluitsup Paa og fangsten afsættes hovedsageligt på brætterne.

 

Fabriksanlægget er i 2011 stadig intakt og der arbejdes på en genåbning af fabrikken for indhandling af blandt andet krabber, idet der er gode fiskemuligheder for krabber ud for Alluitsup Paa.

 

Turismen, herunder krydstogtanløb, har en stadig større betydning for bygden og her er nærheden til de varme kilder på Unartoq en væsentlig attraktion.

 

Fritid og offentlige institutioner

Klik her for at se Service bygninger på kort

Den i 2007 nedbrændte kirke var beliggende midt i den gamle bydel. Ved højtider var kirken ikke stor nok, og derfor ønskede det lokale menighedsråd, at kirken ved genopførelse bygges lidt større. Kirkebyggeriet er sat i gang.

Eleverne på den kommunale bygdeskole i Alluitsup Paa kommer fra bygden selv og omegnens fårehol­dere. Skolen, der har elever fra 1 – 10. klasse, er opført i 1957 og er udvidet og moderniseret af flere gange. Der er plads til ca. 100 elever. Der påregnes ingen udbygning i planperio­den.

 

I forbindelse med skolen ligger en minihal. Hallen har bredden som en idrætshal, men er kun i halv længde og der er omklædning og badefaciliteter i tilknytning til hallen. Hallen benyttes af skolen til elevernes gym­nastik, samt af idrætsklub­ber.

 

I Alluitsup Paa er der etableret en integreret daginstitution for børn fra 0-6år. Bygningen og de udendørs arealer skal renoveres i planperioden.

 

Der er i Alluitsup Paa en eksisterende ældrekol­lek­tiv opført i 1982. Ældrekollektivet er med 8 -10 pladser og drives som et kollektiv, hvor der er tilknyttet hjemmehjælpere efter en individuel vurdering af behovet. Der skal i skal primo 2008 fastlægges en ny struktur på ældreområdet i Nanortalik Kommune, og i den forbindelse kan der ske ændringer af ældreplejen i Alluitsup Paa. Det er et lokalt ønske, at ældrekollektivet i fremtiden også skal kunne fungere som plejehjem og at værelserne skal renoveres og udvides.

 

Bygdekontoret er indrettet i et tidligere enfamiliehus som er opført i 1961 og ombygget til kommune­kontor i 1966. Der er ansat kontormedhjælper til det daglige admini­strations­arbejde. Der er behov for bedre mødefaciliteter, hvilket enten kan etableres ved en tilbygning til det eksisterende kontor eller ved at finde egnede bygning til etablering af mødesal.

 

Servicehuset indeholder et vaskeri og muligheder for badning, kulturværksted og møderum. Servicehuset bruges meget til husflid, hvorfor der skal arbejdes på at finde et selvstændigt hus til dette. Der er desuden behov for renovering af kloakken.

 

Fællesværkstedet ligger i øjeblikket i den sydlige del af bygden, men ønskes flyttet til Avannarliit, for derved at forbedre mulighederne for jollereparationer.

 

Centralt i bygden findes brandsta­tionen. Der findes diverse brandslukningsudstyr samt et slukningskøretøj. Brandvæsenet står under ledelse af brandinspek­tøren i Nanortalik.

Bygden har butik, hvor der kan købes de nødven­dige dagligvarer.

For­samlingshuset ligger midt i bygden og er ejet af den lokale forsamlingshus­forening.

B-70 og B-74 er bevaringsværdige huse. B-74 bør renoveres i starten af planperioden

Sygeplejestationen har tilknyttet sygeplejerske og sundheds­medhjælpere ansat. Sygeplejestationen er under­lagt sygehuset i Nanortalik.

 

Tekniske anlæg i Alluitsup Paa

Klik her for at se Tekniske anlæg på kort

Elværket er placeret midt i bygden og har tilstrækkelig kapacitet, så der forventes ikke at opstå behov for udvidelse i planperioden. Det er et lokalt ønske at undersøge mulighederne for at supplere elkraftværket med mere miljøvenligt produceret strøm fra Qorlortorsuaq, vindkraft eller solenergi.

 

Det nuværende vandværk i Alluitsup Paa er opført i 1990. Bygden vandforsynes fra vandsøen Amitsag­sak som er beliggende 300 m nordvest for bygden. Der er etableret 2 van­dindtagsbrønde, hvorfra vandet pumpes ind til vandværket, hvor det opsam­les i buffertanke og derfra pumpes vandet rundt til forbrugerne og taphuse.

Bygdens helistop ligger i den nordlige del af bygden og indgår i den fast ruteflyvning.

I den østlige del af bygden ligger telekommunikationsanlægget med heliplatform.

 

Dump og forbrændingsanlæg ligger vest for bygden. Dagrenovation sammen med tømte natrenovationsposer afbrændes i bygdens forbrændingsanlæg, mens storskrald samles på dumpen. Aske og ubrændbart affald deponeres og tildækkes. Der er ønske om at forbedre affaldssorteringen, således at metal og miljøfarligt frasorteres. Natrenovationen indsamles og tømmes urenset ud i havet ved en sliske i den sydlige del af bygden. Det grå spildevand ledes urenset ud på terræne­t og fremføres til havet ved hjælp af grøfter. Der er ønske om på sigt at få etableres kloak i bygden.

 

Boldbanen ligger i den vestlige del af bygden. Der er behov for løbende renovering

Der findes fire kirkegårde i Alluitsup Paa, men kun én er aktiv. Når den er fyldt, skal der etableres en ny ved Avalliit.

Alluitsup Paa har hovedveje som går gennem bygden og ud fra denne går flere mindre veje og stier til betjening af det nødvendige færdselsbe­hov. Hovedvejene er ved at blive asfalteret, mens mindre veje og stier er anlagt med grus. Grusveje vedligeholdes af det lokale vejsjak, mens asfaltering af primærvejene udføres i samarbejde med specialister. Der er behov for bedre gadebelysning langs stier ligesom der efter behov skal sikres gelænder ved stierne.

 

Heliporten, brændstoftanke og vandindvinding er omgivet at spærrezoner, som skal overholdes. Teleanlæggene har indsigtszoner, som der skal vises hensyn til, og fra dump og forbrændingsanlæg skal der holdes en passende afstand til nærmeste bebyggelse.

 

 

Udviklingsstrategi for bygden.

Alluitsup Paa har gode udvidelsesmuligheder mod vest, og restrummeligheden er tilstrækkelig til kommende planperiode. Der er ikke planer om større erhvervs- eller servicebyggeri i planperioden, hvorfor nyt byggeri forventes at være fortrinsvis boligbyggeri.

Boligmassen i er forholdsvis velholdt, men der er løbende behov for nybyggeri, både i form af kommunale boliger og privat byggeri. Kommunalt nybyggeri skal bl.a. opføres som 50-60m² dobbelt- eller rækkehuse via fortætning af de eksisterende boligområder eller som erstatningsbyggeri. Privat byggeri skal ske via udbygning af boligområdet vest for centrum eller som byfortætning.

Erhvervsmæssigt er der stadig et stort potentiale i fiskefabrikken og fangstmulighederne i området – senest er mulighederne for indhandling af krabber undersøgt.  Turismen har også et uudnyttet potentiale – såevl i forhold til vandreturisme i baglandet, som krydstogtanløb og attraktionerne i fjordområdet (Alluitsoq/Lichtenau, Qorlortorsuaq og Uunartoq).

 


>

Alluitupaa